Oblíbené ico 0

Reklamační řád

Prodávající
K-Keramika CZECH spol. s r.o.
Hájecká 1
618 00 Brno
IČO:27749444
DIČ:CZ27749444
sp. zn. C 56458 vedená u KS v Brně

adresy prodejen prodávajícího
K-Keramika CZECH spol. s r.o., Hájecká 1, 618 00 Brno
K-Keramika CZECH spol. s r.o., Nádražní 2398/12, 680 01 Boskovice

kontakty
e-mail: brno@k-keramika.cz
tel: 549 210 577

Reklamační řád slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků. Tento reklamační řád byl vypracován na základě příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

I. Vrácení zboží bez udání důvodů

Kupující může u zboží pořízeného na základě smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku bez udání důvodů vrátit jakékoliv zakoupené zboží do 14 dnů na provozovnu prodávajícího, po předložení prodejního dokladu. Tato možnost se nevztahuje pro zboží objednané na zakázku nebo zboží na objednávku. Zboží lze vrátit pouze nepoškozené, v původním obalu s příslušenstvím a všemi doklady. Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech (silně znečištěné zboží, rozbité zboží, jakkoliv znehodnocené zboží) vrácení zboží odmítnout.

II. Reklamace

Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu na prodejnách prodávajícího. Reklamace zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, se musí řešit ihned po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.

Reklamace musí obsahovat, kopii prodejního dokladu, popis závady, fotografii reklamovaného zboží a způsob řešení reklamace.

Tyto informace musí být zaslány buď na e-mail brno@k-keramika.cz nebo na adresu prodejny prodávajícího.

III. Právo kupujícího na reklamaci vadné věci

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
 2. Zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
 4. Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 5. Doklad o zakoupení je považován za Záruční list.

Pokud se projeví vada během záruční doby, zboží nechte namontované a čekejte na vyjádření k reklamaci. Reklamace bude z pravidla řešena výměnou, opravou reklamačním technikem nebo vrácením peněz. O způsobu řešení reklamace rozhodne reklamační oddělení prodávajícího.

Za vadu, za kterou prodávající odpovídá, nelze považovat případy, kdy:

 1. kupující vadu sám způsobil
 2. u věcí prodávaných za nižší cenu vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena, jestliže kupující o této vadě věděl před převzetím věci
 3. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 4. a případy, kdy to vyplývá z povahy věci

IV. Místo pro uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně (prodejně) patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

V. Lhůta pro uplatnění reklamace
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, přičemž projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

VI. Postup při vyřizování reklamace
Má-li zboží při převzetí vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

VII. Zboží prodávané za nižší ceny

 1. Má-li zboží vadu, která nebrání užívat zboží k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
 2. Při prodeji zboží s vadou nebo zboží, jejíž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebiteli, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové věci musí být prodávány odděleně od ostatních věcí.
 3. Při prodeji zboží s vadou nebo zboží, jejíž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebiteli, musí být tyto skutečnosti zřetelně vyznačeny v dokladu o zakoupení věci.
 4. Právo z vady nelze u věcí prodávaných za nižší cenu uplatnit u vady, pro kterou byla nižší cena sjednána.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. Má-li zboží prodávané za nižší cenu vadu, z níž je prodávající zavázán, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

VIII. Věci použité

 1. Při prodeji použité věci musí prodávající na tuto skutečnost spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové věci musí být prodávány odděleně od ostatních věcí.
 2. Při prodeji použité věci musí být tato skutečnost zřetelně vyznačena v dokladu o zakoupení věci.
 3. Právo z vady nelze uplatnit u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použitého spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí. Tuto lhůtu lze vzájemnou dohodou prodávajícího s kupujícím zkrátit na polovinu, tj. 12 měsíců. Pokud by si smluvní strany ujednaly zkrácení větší, platí za ujednanou doba 12 měsíců.
 5. Má-li věc použitá vadu, z níž je prodávající zavázán, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 6. Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bez vadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

IX. Řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

X. Účinnost

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2021.

K-Keramiky CZECH spol. s.r.o.

 

 


20 let zkušeností

Služby architekta

Vzorkovna v Brně a Boskovicích

Doprava až na stavbu

Montáž na klíč