Oblíbené ico 0

Obchodní podmínky

I. Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost K-Keramika CZECH spol. s.r.o., se sídlem Hájecká 1, 618 00, Brno, IČO: 277 49 444, DIČ: CZ27749444, sp. zn. C 56458 vedená u KS v Brně, (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je Kupující (dále jen „Kupující“).

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu nebo s Prodávající jinak jedná.

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby
 2. v případě spotřebitele požaduje Prodávající úhradu kupní ceny před převzetím plnění
 3. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 4. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  4. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu pobočky K-Keramiky CZECH spol. s.r.o., Hájecká 1, 618 00 Brno, nebo e-mailem na adresu brno@k-keramika.cz
 5. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  4. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  6. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

III. Smlouva

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

 

Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího, s výjimkou případu „objednávky „osobní odběr“, kdy smluvní vztah vzniká okamžikem vyzvednutí objednaného zboží Kupujícím v jím vybraném místě „osobního odběru“.

 

V případě volby dopravy objednávky jako „osobní odběr“ plyne od data doručení potvrzovacího e-mailu ze strany Prodávajícího doba na vyzvednutí zboží v Kupujícím vybraném místě odběru zboží v délce 10ti pracovních dní. Pokud zboží v této lhůtě na odběrném místě nebude Kupujícím vyzvednuto, bude Prodávajícím objednávka stornována a rezervace zboží zrušena, a to bez toho, že by vznikl právní nárok na uzavření kupní smlouvy.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 

Prodávající si vyhrazuje právo z provozně technických důvodů (změna ceny, nedostatek zboží na trhu a podobně) změnit dodací a platební podmínky uvedené na webových stránkách. V tomto případě, bude Kupující kontaktován Prodávajícím formou e-mailové pošty a k uzavření smlouvy dojde až přijetím takto změněného návrhu kupní smlouvy ze strany Kupujícího rovněž formou e-mailové korespondence.

 

Prodávající je oprávněn nepřijmout objednávku ze strany Kupujícího, pokud není schopen objednané zboží dodat např.  z toho důvodu, že příslušné zboží se již nevyrábí, výrazným způsobem se změnila cena, není schopen dodat požadované množství apod. V tomto případě Prodávající kontaktuje Kupujícího za účelem domluvy na dalším postupu ve věci.

 

Pokud je Prodávající schopen dodat pouze některé zboží z učiněné objednávky, je kupní smlouva uzavřena ohledně prodeje toho zboží, které je uvedeno v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího jako zboží, které bude dodáno Kupujícímu. O tom, že některé zboží nemůže být dodáno, bude Kupující informován Prodávajícím e-mailem. Ohledně poštovného a balného v tomto případě platí, že je v takovém rozsahu, jako kdyby byla objednávka přijata v celé výši.

IV.Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

 

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

 

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

 

 

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy                        s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Správce je oprávněn tak činit po dobu 15 let. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví smlouvy.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Podmínky ochrany osobních údajů jsou uvedeny na adrese https://www.k-keramika.cz/www/upload/informace-o-zpracovani-OU.pdf.

 

VI. Platební a dodací podmínky

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit Prodávajícímu a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou na pobočku K-Keramiky CZECH spol. s.r.o. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

V případě, že Prodávající neakceptuje návrh na uzavření smlouvy či ji akceptuje pouze částečně, avšak Kupující dle jeho objednávky provedl platbu, pak bude tato platba Kupujícímu navrácena a to do 10 dnů poté, co byl návrh na uzavření smlouvy ze strany Prodávajícího odmítnut či došlo ke stornu objednávky z důvodu nepřevzetí zboží při osobním odběru.

 

VII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. V případě sporu, kde Kupujícím je podnikatel bude místně příslušným soudem k řešení sporu obecný soud Prodávajícího.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.4.2021 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách K-Keramiky CZECH spol. s.r.o. nebo na internetových stránkách www.k-keramika.cz